.

 

 

 

 

 


.

Spisak DNK-a nalaza sa Korićanskih stijena u periodu 2017 – 2019 godina
Ahmetović (Fehim) Hamdija
Aliji (Nedžib) Enver
Ališić (Mehmed) Edin
Antunović (Ivo) Ilija
Avdić (Ibrahim) Sead
Avdić (Sulejman) Rasim
Bajrić (Ramo) Šerif
Bajrić (Šerif) Zarif
Balić (Selim) Jusuf
Bašić (Muharem) Rasim
Beriša (Smail) Razim
Bešić (Adem) Bećir
Bešić (Hamid) Zilhad
Bešić (Meho) Nihad
Bešić (Muhamed) Nihad
Bešić (Smajo) Nedzib
Blažević (Avdo) Elvir
Blažević (Hamdija) Ahmet
Blažević (Sejdo) Ćamil ili Džemal
Blažević (Sulejman) Šerif
Blažević (Sulejman) Šerif
Crnić (Derviš) Uzeir
Čolić (Džemal) Hasan
Čolić (Muho) Hamdija
Ćejvan (Hasan) Alija
Ćejvan (Ibrahim) Zijad
Ćoralić (Hasan) Emin
Draguljić (Franjo) Grgo
Draguljić (Grgo) Marko
Draguljić (Grgo) Stipo
Draguljić (Ivo) Anto
Duračak (Redžep) Dževad
Džonlagić (Kemal) Emir
Elezović (Hajrudin ) Jasmin
Elezović (Kasim) Fahrudin
Elezović (Muharem) Edin ili Emir
Elezović (Salih) Hajrudin
Fazlić (Ismet) Jasim
Fazlić (Ismet) Mirsad
Fazlić (Refik) Almir
Garibović (Emin) Zuhdija
Garibović (Osman) Šefik
Garibović (Sadik) Sakib ili Samir
Garibović (Šaćir) Esad
Grabić (Meho) Mustafa ili Vejsil
Gutić (Hasan) Mirsad
Hegić (Avdo) Mesud
Hirkić (Husein) Ismet
Hirkić (Husein) Rifet
Hirkić (Husein) Šefik
Hodzić (Fehim) Midhet
Hodžić (Redžep) Rasim
Horozović (Alija) Emsud
Horozović (Alija) Said
Hrnić (Mumin) Harun
Ičić (Hajro) Sabahudin
Jakupović (Mustafa) Dedo
Jakupović (Rešid) Ibrahim
Jaskić (Jasim) Fehret
Jezerkić (Avdaga) Ahmet
Kadirić (Meho) Zuhdija
Kahrimanović (Abid) Rifet
Kahrimanović (Edhem) Almir
Kahrimanović (Fehim) Dursum
Kapetanović (Mustafa) Alija
Karabašić (Dedo) Samir
Kararić (Ahmet) Isak
Kararić (Emin) Zebir
Kešić (Hasan) Senad
Krivdić (Mehmed) Nihad
Krivdić (Zijad) Muharem
Kuburaš (Ćazim) Fahrudin ili Sabahudin
Kulašić (Mustafa) Husein
Kulašić (Omer) Abaz
Mahmuljin (Arif) Ibrahim
Marošlić (Himzo) Fikret
Marošlić (Redžo) Himzo
Medić (Hilmija) Šefik
Mehmedagić (Bećo) Alija
Memić (Sulejman) Nihad
Mujkanović (Esad) Senad
Mujkanović (Redžep) Fahrudin
Muranović (Salih) Samir
Murćehajić (Hase) Idriz
Muretčehajić (Jusuf) Edin
Oruč (Osman) Refik
Pervanić (Zaim) Mustafa
Sivac (Ibrahim) Merzuk
Sivac (Šefik) Kasim
Softić (Edhem) Ekrem
Šljivar (Halil) Omer
Šljivar (Imsir) Omer
Tadžić (Ibrahim) Zijad
Trnjanin (Bejdo) Sakib
Trnjanin (Ibrahim) Zijad
Turkanović (Hamdija) Senad ili Suad
Vehabović (Miralem) Mirsad ili Seid
Velić (Pašo) Zijad
Zulić (Alija) Mirsad
Zulić (Alija) Suad
Zulić (Latif) Nedžad
Zulić (Uzeir) Mesud
Obavještavamo članove porodica nestalih osoba sa Korićanskih stijena da su do sada prema informacijama Instituta za nestale osobe BiH pristigli DNK-a nalazi za gore navedene nestale osobe ekshumirane 2017. godine. Ujedno Vas obavještavamo da ćemo i u narednom periodu u suradnji sa INO BiH na ovaj način obavještavati porodice o pristiglim DNK-a nalazima. Ujedno molimo porodice da Institutu za nestale osobe BiH –Područni ured Bihać i Terenski ured Sanski Most dostave kontakte (telefone i adrese) ukoliko je došlo do promjena ili nisu ih dostavili (kontakt 037 223 606 i 037 684 300, Medžlis IZ Kozarac, Udruženje Izvor ili Udruženje logoraša Kozarac).         Autor: